Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

(Preambulum)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az Általános Szerződési Feltételek, vagy ÁSZF) a HIRDETŐ ÉS REKLÁMIRODA Kft. Székhelye: 8200 Veszprém, Viola utca 2 sz.; Cégjegyzék száma: 19-09-516553 (Veszprémi Törvényszék Cégbírósága); adószáma: 24666745-1-19 a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.balatoni-ingatlanok.com oldal alább részletezésre kerülő marketing szolgáltatásainak (a továbbiakban: a Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: a Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

1. Általános információk

A Szolgáltató a jelen ÁSZF kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, illetve a reklám/marketingtevékenységre irányadó egyéb normákat, ajánlásokat. A jelen ÁSZF szabályainak megalkotásakor különösen az alábbi jogi és nem jogi normák képezték annak alapját:

 • 2013. évi V. törvény és módosításai, a polgári törvénykönyvről szóló
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 • 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
 • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírszerzésről
 • 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • a Magyarországi Reklámügynökségek Szövetségének ajánlásai,
 • a Magyar Reklámszövetség ajánlásai,
 • a Magyar Reklámetikai Kódex.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a fentebb említett-, illetve az ott nem említett, de vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése a fentebb említett-, illetve az ott nem említett, de vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezéseivel nem állna összhangban, úgy azon ÁSZF rendelkezés helyett a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezés az irányadó.

A Felhasználó és a Szolgáltató esetleges jogvita esetére, - hatáskörtől függően - a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy Szolgáltatását a továbbiakban is bővítse.

A Szolgáltató, ingatlan hirdetési lehetőséget kínál a Felhasználók számára, valamint biztosítja a Felhasználók által megrendelt hirdetés megjelenését.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában, megfelelő időben tájékoztatja a Felhasználókat.

A már szerződött Felhasználók SMS illetve e-mail üzenettel értesülnek a módosításról, melyet Szolgáltató intéz irányukban. A módosítást, a Szolgáltató, erre a célra szolgáló felülete tartalmazza.

A módosítást követően a Szolgáltatás igénybe vétele, illetve a Szolgáltató Internetes felületének használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti Felhasználó részéről.

A Szolgáltató által működtetett Szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik - ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, jog és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.

A hirdetés megrendelésekor Felhasználó elismeri, hogy

18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője, és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatait, illetve elérhetőséget megadja.

A megrendelés folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok, vagy azok egy része nem valós, jogosult a Felhasználó hirdetését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Szolgáltatásból kizárni, mely így a Felhasználóval létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi.

A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakhely/székhely cím, telefonszám.

Amennyiben a hirdetni szándékozott ingatlan, a Felhasználó tulajdona, a tulajdonjog igazolásához szükséges a tulajdoni lap, nem hiteles másolata. Amennyiben a Felhasználó nem azonos az ingatlan tulajdonosával, akkor a tulajdoni lap másolatán kívül, szükséges még a rendelkezési jog átruházását bizonyító okirat: szerződés, meghatalmazás, megbízás vagy a más ingatlanának hirdetésével kapcsolatos érdekeltség megnevezése.  

Amennyiben Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles haladéktalanul közölni a Szolgáltatás ideje alatt Szolgáltatóval. A változás átvezetésének elmaradásából eredő felelősséget kizárólag a Felhasználó köteles viselni.

Megrendeléskor az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, továbbá a Szolgáltatás használatával/igénybevételével a Felhasználó és a Szolgáltató, mint távol lévő felek között, online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Felhasználó fenti nyilatkozatával hozzájárul adatainak a jelen Általános Szerződési Feltételekben – és annak elválaszthatatlan mellékleteként kezelt Adatvédelmi Szabályzatban - meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A Szolgáltató a Felhasználóval fentiekben körülírtak szerint létrejött szerződését egyoldalúan, különösen az alábbi esetekben módosíthatja:

A Szolgáltató által vállaltakhoz képest a Szolgáltatás igénybevételének-, illetve nyújtásának feltételei műszaki okból megváltoznak,

A jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének, vagy bármely hatóságnak a jogerős határozata és/vagy jogszabály módosulása alapján.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan módosítja, köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a Felhasználókat értesíteni, az őket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a Felhasználó a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8, azaz nyolc napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a hirdetés törlését, mely így a Felhasználóval létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi. A hirdetés végleges törlését követően a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató köteles megőrizni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel az adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hirdetését határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

 

2. A Szolgáltatás igénybevételének módja. Számlázás, díjfizetés.

 

Hirdetést, a Szolgáltató hirdetési felületeire, kizárólag a Szolgáltató adminisztrátorai helyezhetnek el. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást postai levélben, e-mailben megrendeli, Szolgáltató írásos ajánlatot küld Felhasználó részére. Az ajánlat elfogadását követően, Szolgáltató és Felhasználó megállapodása hirdetési szerződésben kerül rögzítésre. Ezt Követően, egyeztetés kezdődik a reklám/hirdetés terjedelme, ideje, és egyéb kívánalmaknak megfelelően.

Szolgáltató, Felhasználó kérésének megfelelően a már megjelent tartalmat két alkalommal ingyenesen módosítja. Minden további módosítás egyedi megállapodás szerinti ellenértékért történik, melyet Szolgáltató Felhasználó részére kiszámláz.

A hirdetési díj egysége a hónap. Megkezdett hónap egész hónapnak számít. Felhasználók pontosan annyi hónapot fizetnek, amennyit igénybe vettek. Határozott idejű szerződés esetén, a hirdetési időn belüli eladáskor, a fel nem használt egész hónapok díját Szolgáltató Felhasználó részére visszatéríti. Felhasználó és Szolgáltató minden esetben közösen állapítják meg a hirdetés kezdetét és végét. A kiszámlázás alapja a tényleges hirdetési hónapok. A köztes hónapok darabszáma és a megállapodott havidíj szorzata adja a kalkulált hirdetési díjat.

A hirdetési havidíj mértéke, módja szabad megállapodás keretében kerül megállapításra. A díjat előre vagy utólag kell fizetni, készpénzben vagy utalással. Utalás esetén, Szolgáltató díjbekérő számlát állít ki a Felhasználónak. Felhasználó által megjelölt számla kedvezményezettje címére kerül kiállításra a számviteli szabályoknak megfelelő számla készpénzfizetés vagy utalásos módon, az után, hogy a díjbekérő számla szerinti díj, Szolgáltató számlájára beérkezett. Szolgáltató a papíralapú, nyomtatott számlát postai levélben Felhasználó részére megküldi.

Felhasználó és Szolgáltató megállapodhat közösen kialakított sikerdíjban, vagy fix összegben eladásig, vagy visszavonásig. Sikerdíjas hirdetés esetén Szolgáltató, a saját költségére és kockázatára végzi a hirdetési tevékenységét. Sikerdíjas szolgáltatás esetén, Felhasználó a siker érdekében, mindenben együttműködik Szolgáltató munkatársaival.

Szolgáltató megtekinti az eladó ingatlant, felbecsüli az értéket, rögzíti a látottakat, illetve az összes olyan adatot, amelyből hatásos reklámot tud készíteni. Elkészíti a hatásos reklámot és közzéteszi saját fejlesztésű hirdetőfelületein, az általa jónak gondolt módon. Szolgáltató, csak és kizárólag akkor kapja meg a sikerdíját utólag, ha bizonyíthatóan az általa megtervezett, elkészített és közzétett hirdetése vezetett eredményre.

Amennyiben a – 18. életévét beöltött - magánszemély Felhasználó részére a Szolgáltató kifizetést teljesít, úgy a nevének, születéskori/leánykori nevének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, lakcímének, állampolgárságának, adóazonosító jelének megadására van szükség.

Amennyiben az egyéni-, vagy társas vállalkozásként működő Felhasználó részére teljesít kifizetést a Szolgáltató, úgy a Felhasználó adószámának, cégjegyzék számának, illetve bankszámlaszámának megadására van szükség.

A fő hirdetési oldalon több hirdetési kategória is látszik. Ezen kategóriákon belül, a megrendelt hirdetések, azokba a kategóriákba, alkategóriákba kerülnek melyekbe a hirdetett ingatlan beleillik. Az online felületen az érdeklődőknek az ingatlan kategóriáknál részletes keresésre van lehetősége.

A hirdetéshez szükséges alapadatok (telefonszám, e-mail cím, URL cím, kép, szöveg, termékleírás, műszaki adatok, stb.) biztosítása megegyezés alapján vagy a Felhasználó biztosítja, vagy a Szolgáltató készíti. Felhasználó biztosítja az általa megfogalmazott hirdetés, szöveges (maximum 3000 karakter) és képes (1 - 12 db minimum 1920 x 1080 pixel méretű, 200 KB-nál nem nagyobb kép) anyagát, melynek tartalmáért és az ott közölt adatokért a Felhasználó felel.

A képek vonatkozásában olyan saját kép használható fel, amely felett a Felhasználó rendelkezik. Amennyiben a képeket, egyéb marketing anyagot a Szolgáltató biztosítja, úgy ennek szerzői jogával Felhasználó nem rendelkezhet a szerződés megszűntével sem.   

Az oldal elérhetősége bárhol, bármilyen marketingcsatornán, szabadon terjeszthető, és hirdethető. A hirdető oldalon közzétett megrendelt hirdetéssel Önálló honlap jön létre önálló honlapcímmel, a tulajdonos saját telefonszámával, e-mail címével, esetleg az eladó ingatlan címével, vagy egyéb elérhetőségével, itt a vevő közvetlen a tulajdonossal tud tárgyalni. Az önálló honlap címe bárkinek megadható, elküldhető az egyedi honlapcímre hivatkozható, közösségi oldalakon megosztható, a megrendelt hirdetés megjelenik az adott régióban az adott ingatlan kategóriában.

Felhasználónak lehetősége van a főoldalon, vagy az adott kategórián belüli megjelenést választani. Amennyiben a hirdetés/reklám elérte a célját, a hirdetett dolog eladásra került, Felhasználó köteles ezt bejelenteni. A hirdetés ekkor törlésre kerül, függetlenül attól, hogy a hirdetés ideje lejárt vagy sem.

A Felhasználó az oldallal kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit az on-line felületen erre rendszeresített kapcsolat menüpontra klikkelve küldheti el. Ugyancsak e menüpont alatt van lehetősége a Felhasználónak a sértő hirdetések bejelentésére is. Amennyiben a Felhasználó e-mail címe, és/vagy egyéb elérhetősége megadásával kapcsolatot kezdeményez a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató köteles a kapcsolatfelvételtől számított 3 (három) napon belül a Felhasználónak válaszát, illetve értesítését a megtett intézkedésről megküldeni.

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további információk a gyakori kérdések menüpontra klikkelve érhetők el.

 

3. A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok

 

Az oldalon kizárólag konkrét, valós ingatlan hirdethető. A Felhasználó több ingatlant is hirdethet. Minden ingatlan, egyedi elbírálás és szerződés alapján kerül hirdetésre.

Minden Felhasználó köteles tartózkodni a másokat-, és/vagy a hatályos jogszabályokat, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit sértő-, és/vagy a súlyosan etikátlan magatartástól.

Az oldalon jogellenes tartalom - harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek -, harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő tartalom nem helyezhető el.

A Szolgáltató nem kér, így nem is illeti meg az oldalon található, Felhasználói marketingkommunikáció segítségével létrejövő adásvételi szerződések után semminemű jutalékot, illetve egyéb anyagi jellegű ellenszolgáltatás.

Az oldal, illetve annak egyes a hatályos jogszabályok által – szerzői jogi- és/vagy egyéb - védelem alá helyezhető részei, elemei, mint önálló szellemi alkotások kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. Az oldal egyetlen része, vagy eleme, illetve struktúrája, szerkezete sem használható fel sem részben, sem egészben a Szolgáltató erre irányuló előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

4. A Szolgáltató felelőssége

 

A Szolgáltató semmiféle felelősséggel nem tartozik az oldalon nem általa tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Amennyiben az oldalra a Felhasználó olyan képet biztosít melyre szerzői joga nem áll fenn, úgy annak esetleges szerzői jogi jogosultjaival szemben a teljes anyagi és egyéb felelősség a Felhasználót terheli. Harmadik személyeknek a Szolgáltatóval szemben ennek kapcsán előerjesztett igényei vonatkozásában a Felhasználót teljes körű helytállási kötelezettség terheli.

A Szolgáltató nem felel az oldalon a Felhasználók által meghirdetett ingatlanok minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen ingatlanok ellenőrzéséért. A Szolgáltató nem felel az oldalon szereplő ingatlanok valódiságáért.

A Szolgáltatót semminemű – sem anyagi-, sem jogi-, sem erkölcsi - felelősség nem terheli a Felhasználók egymás közötti adásvételi, illetve egyéb jogügyletei kapcsán, melyek az oldalon található marketingkommunikációs eszközök (ld. hirdetések) hatására, azok kapcsán jönnek létre.

A Szolgáltató semmilyen módon nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Felhasználó által az oldalon közzé tenni kívánt, vagy már elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az oldalon elérhető tartalmat szükség esetén a Szolgáltató köteles archiválni.

A Felhasználó által közzétett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben az oldalon a Felhasználó által közzétett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság bárminemű igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban.

Amennyiben az oldalon a Felhasználó által közzétett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

A Szolgáltató jogosult bármely a Felhasználó által feltöltött tartalom, információ törlésére, amely a Szolgáltató értelmezése szerint ellenkezik az oldal megfelelő – jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti - használatával vagy pl. rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.

 

5. Tiltott termékek és szolgáltatások, egyéb tartalmi előírások

 

A Szolgáltató által működtetett oldalon nem található tiltott terméket tartalmazó hirdetés.

 

6. Személyes adatok védelme

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Szolgáltató csak azokat az információkat, adatokat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon az oldal fejlesztéséről, a Szolgáltató bővülő és/vagy egyéb szolgáltatásairól, valamint a Szolgáltató hivatalos értesítéseiről.

A Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott adatok, a Szolgáltató által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő esetleges konfliktusok kezelése, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt a Felhasználó átnézheti és megváltoztathatja az általa megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Szolgáltató az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

A Szolgáltató a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére a Szolgáltató köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

 

7. Reklamáció, kapcsolattartás

 

A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, Felhasználói megkereséseket az oldalon e célra szolgáló online felületen fogadja.

A Felhasználók panaszait, esetleges kérdéseit a Szolgáltató írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címére küldött e-mail útján válaszolja meg.

A Felhasználók panaszait, esetleges kérdéseit a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

Szolgáltatással, kapcsolatos panasszal, a Szolgáltatást érintő kérdésekben, a Felhasználó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság eljárását kezdeményezheti.

 

8. A szerződés megszűnése

 

A szerződés megszűnésének esetei:

 • A szerződő felek közös megegyezésével,
 • A szerződő felek bármelyikének jogszerű felmondásával,
 • A Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével, illetve halálával,
 • A Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével
 • Rendes felmondással

A Felhasználó a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani.

A felmondási határidő kezdőnapja a felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követő nap.

A Szolgáltató a szerződést 30 napos felmondási határidővel szintén bármikor jogosult felmondani.

A Szolgáltató és a Felhasználó is a szerződés felmondását írásban, vagy e-mailen, illetve az oldal e célra rendszeresített menüpontja használatával köteles megküldeni.

A Szolgáltató felmondását akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél „nem kereste”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza.

A szerződés Felhasználó részéről történő felmondása a Felhasználót nem mentesíti a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól.

Rendkívüli felmondás

A Felhasználó és a Szolgáltató a másik szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződés, amennyiben a másik szerződő fél előzetes írásbeli felszólítása ellenére a szerződésszegését haladéktalanul nem orvosolja, vagy nem nyújt megfelelő kompenzációt. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás másik szerződő félhez való megérkezésének időpontjában szűnik meg.

 

9. Titoktartási kötelezettség

 

A szerződő felek által jelen ÁSZF értelmében egymás tudomására jutott, a másik szerződő fél gazdálkodására, ügyvitelére vonatkozó valamennyi adat, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet a szerződő felek titkos, vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a másik szerződő fél méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak minősülő adat tekintetében a szerződő felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek, az ilyen adatokat kötelesek titokként kezelni.

A szerződő felek a jelen ÁSZF alapján közöttük létrejött jogviszony alapján tudomásukra jutott titkot kötelesek alkalmazottaikkal és más harmadik személyekkel is betartatni.

A titoktartási szabályok megsértése esetén a titoktartási kötelezettséget megsértő szerződő fél a titoktartás megsértésével a másik szerződő félnek és harmadik személynek okozott kárt köteles teljes körűen megtéríteni.

 

10. Vis maior

 

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a szerződő felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A vis maior körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, természeti katasztrófa, tűzvész, terrorcselekmény), amelyek nem függnek a szerződő felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott szerződő felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

A szerződő felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely szerződő fél jogosult a szerződést írásban felmondani, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül.

A szerződés felmondása előtt a szerződő felek kötelesek egyeztetést folytatni a szerződés esetleges módosításáról.

A fenyegető vis maiorról és annak bekövetkezéséről, illetve várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes tájékoztatásból származó károkért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

 

11. További információk

 

A Szolgáltatóval, illetőleg a Szolgáltatással kapcsolatban további információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek mellékletét képező, a Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata tartalmaz.

Amennyiben az oldal bármelyik Felhasználója azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Szolgáltató oldalán megjelenő információ sérti, úgy a hatályos jogszabályok értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

Jelen dokumentum a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek 2019. június 01. napjától hatályos verziója.

HIRDETŐ ÉS REKLÁMIRODA Kft. © Minden jog fenntartva!